Thursday, September 20, 2012

بر آدم وقت ، سجده بر در هر دم


عالم همه در یکی ، یکی در عالم
مردم همه مردم و یکی هست آدم
ابلیس مشو تکبّرت را نخرند
بر آدم وقت سجده بر در هر دم!

(علیرضا عرب/1383 ، تقدیم به حضرت آقای مجذوبعلیشاه)

No comments:

Post a Comment