Wednesday, January 1, 2014

زیباترین فصل
در میان فصل ها
هیچ فصلی زشت نیست
اما زیباترینِ آن
بی گمان فصل یاد توست
کاش زمین زندگی من
بر مدار خورشید یاد تو
همواره در گردش باشد!

1392/10/11
علیرضا عرب
تقدیم به : حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده ؛ مجذوبعلیشاه ،جانم به فدایش باد

No comments:

Post a Comment