Monday, July 29, 2013

آخرین جلسه دستگیری جناب آقای حاج شمس الدین حایری از طالبان حقیقت محمدی
آخرین باری که جناب آقای حاج شمس الدین حایری - رحمة الله علیه رحمة واسعة - از طالبان طریقت علوی و حقیقت محمدی دستگیری فرمودند در زمستان سال 1389 بود و بنده حقیر به همراه تعدادی از اخوان و همشیره های گرامی و نیز آقای شریعت ؛ مجاز نماز تهران در آن جلسه نورانی و توحیدی حضور داشتیم.در پایان آن جلسه تشرّف ، طبق معمول ابتدا همشیره ها و سپس اخوان برای گرفتن نبات تشرف از ایشان در برابر اتاق تشرف صف کشیدند و به نوبت خدمتشان شرفیاب شدند.وقتی این بنده حقیر خدمتشان شرفیاب شدم ، بر دست و زانوی مبارکشان بوسه زدم.آنگاه گفتگویی میان ایشان و بنده حقیر دست داد که نشان از رضایت ایشان از این بنده حقیر داشت.ایشان از این بابت منتی ابدی بر این بنده نهادند و بسیار خدای را شاکرم.متاسفانه ایشان در آن ایام بیمار بودند و البته در اثر همان بیماری دیگر دستگیری نتوانستند بکنند تا آنکه در نوروز 1391 به دیار حق و ملکوت اعلی پرواز کرده و ما فقرا را داغدار فرمودند.البته ایشان پس از پروازشان نیز باز به این بنده حقیر لطف داشته و دارند و از همان روزهای نخست پروازشان در عالم رویا بنده را مورد لطف و عنایت بیکران خویش قرار دادند و سعی داشته اند تا بنده را از دلتنگی بیرون آورند.

No comments:

Post a Comment