Monday, April 1, 2013

بالاخره خلقت از بلاتکلیفی درآمد


نزدیک یکماه بود که حضرت مسیح(ع)
بدون جانشین بود و عالم خلقت بدون
خلیفة الله مانده بود تا آنکه چند کاردینال
از میان خود یک کاردینال را به عنوان پاپ
جدید انتخاب کردند و به خداوند اعلام کردند
که جانشین او کیست!!!!!!!
چند نکته قابل تامل است :
1.مسیح(ع) پیامبری جوان بود که سی و
چند سال بیشتر عمر نکرد یا به تعبیری
سی و چند سال بیشتر در میان آدمیان
نبود.اما جانشینان او غالبا وقتی به این
مقام انتخاب می شوند بالای هفتاد یا
هشتاد سال سن دارند.
2.مسیح(ع) را خدای تعالی انتخاب کرد و
به سوی آدمیان فرستاد.اما پاپ را آدمیان
انتخاب می کنند و به خدای تعالی معرفی
می کنند!!!!!
3.علم مسیح(ع) علمی لدنّی و الهی بود
اما علم پاپ علمی مدرسه ای و اکتسابی
و بشری است.
4.القاب عیسی بن مریم(ع) را که مسیح و
روح الله است ، خدای تعالی به او عطا فرمود
اما لقب پاپ را خود او به خودش می دهد و
به خدا اعلام می کند.
5.مسیح(ع) تا بود ساده زندگی می کرد.
پوشاکش ، غذایش و روابطش با مردم بر اساس
رعایت اصل سادگی بود و همیشه در دسترس
مردم بود.اما پاپ در کاخی بسیار مجلل زندگی
می کند و غذاهای خوب می خورد و از ظرف های
طلایی استفاده می کند و در یک بوروکراسی
عجیب و غریبی غرق است و اصلا در دسترس
پیروانش نیست!
اینک شما قضاوت کنید پاپ چه شباهتی به مسیح
دارد و چه نسبتی با او برقرار کرده است؟
رهبران دینی در جهان اسلام نیز همین وضع را
دارند.کمی تفکر که قرآن این همه بر آن پای می فشرد
قلب را روشن می کند.کمی بیندیشیم!

No comments:

Post a Comment