Wednesday, February 20, 2013

قلم ها با انسداد و فیلتر ، تیزتر خواهند شد

هو
121

یکبار دیگر دستان ابلیس از آستین
سانسور و قلع و قمع اندیشه ها
بیرون آمد و وبلاگ دیگری از بنده
به نام : «تصوف و عترت(ع)» را
مسدود کرد!
نمی دانم این چندمین وبلاگ بنده
است که قربانی شکستن قلم ها
می شود.این احمق ها نمی فهمند
که هر قدر قلم ها را بشکنند نوک
آن ها تیزتر و برّنده تر خواهد شد.
این ظلمت نشینان آنقدر درمانده
هستند که پاسخ همیشگی شان
به منطق اهل قلم ، انسداد و فیلتر
و قلم شکنی و ...... بوده و هست.
به لطف الهی نه علمای طراز اول
و نه آخوندهای خرده پا تا به حال
نتوانسته اند پاسخ مقالات و نظریه های
نوین کلامی و دینی بنده را بدهند و
تنها به فحاشی یا سکوت یا انسداد
و فیلتر مقالات و وبلاگ هایم بسنده
کرده اند.ما سربازان فقر محمدی از پا
نخواهیم نشست و باز وبلاگ های دیگری
راه خواهیم انداخت.البته وبلاگ اصلی بنده
بر روی بلاگر است که این آقایان توان
مسدود کردن آن را ندارند و تنها می توانند
آن را فیلتر کنند که کرده اند.تا جایی که
توان دارم به لطف الهی در تخریب بنیان های
دین صوری و استحکام نظری بخشیدن به
بنیان های دین نوری ادامه خواهم داد.
یا علی!

No comments:

Post a Comment