Tuesday, February 12, 2013

«انتخاب» و «انتصاب» ، شاخص های ممیّز میان دین صوری و دین نوری


رسانه های عمومی اعلام کردند پاپ بندیکت
رهبر کاتولیک های جهان می خواهد به دلیل
ضعف جسمانی از مسئولیّت هدایت و ارشاد
هواداران خود دست بردارد و استعفا دهد.
بنده می خواهم نگاه کوتاهی از بعد معرفتی
به این خبر داشته باشم.این یکی از تفاوت های
دیگر دین نوری و دین صوری را آشکار می کند.
در دین صوری ، چون رهبر دینی خود برای این
مسئولیت کاندید می شود و از طرف مردم یا
نخبگان دین صوری به این مسئولیت «انتخاب»
می شود به طور طبیعی می تواند استعفا نیز
بدهد.در دین نوری اما رهبر دینی از طرف مردم
یا نخبگان انتخاب نمی شود بلکه از طرف خدای
تعالی «انتصاب» می شود.بنابراین استعفا دادن
به هر دلیلی از جمله ضعف جسمانی منتفی
می شود و ولیّ الهی تا آخر عمر خویش هادی
باقی می ماند.
ناگزیر ، همین امکان استعفا از مسئولیتی چنین
خطیر نشان می دهد که دین صوری دینی بدون
اصالت الهی است و پیوندی با خدای تعالی ندارد.
در دین اسلام و مذهب رایج تشیّع نیز چنین است.
در سال های اخیر بسیار مشاهده کرده ایم که
عالمان و فقیهان زیادی را به دلایل مختلف خلع لباس
کرده اند و از دایره رهبران دینی بیرون رانده اند.این
به همان دلیلی است که عرض شد.در دین صوری
چون مردم یا نخبگان ، خود ، رهبران دینی را انتخاب
می کنند خود نیز آنان را برکنار می کنند.این «انتخاب
مردمی» یا «انتخاب نخبگانی» رهبران دینی و نیز
عزل و برکناری آنان توسط همان مردم و نخبگان نشان
می دهد که این رهبران هیچ ارتباطی با خدای تعالی
و دین حقیقی او ندارند.نه از طرف خدای تعالی انتخاب
می شوند و نه خدای تعالی آن ها را برکنار می کند.
پس این رهبران در حقیقت رهبرانی مردمی هستند
نه رهبرانی الهی!

No comments:

Post a Comment