Friday, November 30, 2012

ولیّ الله باید دعای مستجاب و ارتباط بی واسطه با خدا داشته باشد


یکی از ویژگی های اصلی ولیّ بر حقّ
الهی که او را از رهبران و مدعیان و اولیای
دروغین و کسانی که کذاب هستند و به

دروغ خود را رهبر دینی می نامند این است


که ولیّ بر حق الهی و خلیفه حقیقی و


واقعی خدا بر روی زمین و صاحب اصلی دین


باید ارتباط بی واسطه با خدای تعالی داشته


باشد.فیوضات ظاهری و باطنی را از حضرت حق


بگیرد و به موجودات به ویژه به آدمیان برساند.


دعای او باید مستجاب باشد.زیرا ولیّ بر حق


الهی ، فانی در ذات حضرت ذوالجلال است.


چیزی از خدا نمی خواهد.زیرا بی خواست


است.اما اگر به اشاره الهی چیزی بخواهد ،


چون از باب مقام فناء دعا می کند در حقیقت


این خود خدا است که از خودش چیزی می خواهد


و درخواستی می کند.بنابراین چنین دعایی هرگز


رد نمی شود.دوستانی که هر یک با عشق و علاقه


به دنبال رهبری دینی به راه افتاده اند باید او را بر این


موازین منطبق کنند.از جمله بر میزان دعای مستجاب.


اینک به یک نمونه از دعای مستجاب که بزودی زود


آثار استجابت آن هویدا خواهد شد و گواه بر مقام


خلافت الهی حضرت آقای دکتر نور علی تابنده


- مجذوبعلیشاه - سلّمه الله است توجه می کنیم :
«من خودم هم از خدا خواستم که آن دوران صلح


و آرامش را خدا برای درویش ها فراهم کند انشاءالله


که خداوند درخواستم را قبول کرده.منتها یک خرده


باید صبر کرد.البته شکر خدا الان در جمع ایران حساب


کنیم ، باز هم فقرا آرام تر هستند و آرامش بیشتری


از بقیه دارند.من هم از خدا می خواهم که این دعایی که


کردم انشاءالله قبول بشود.همین زمان حیاتم قبول بشود.


انشاءالله خودم هم ببینم.همه ببینیم انشاءالله»
حضرت آقای دکتر نور علی تابنده - مجذوبعلیشاه - سلّمه الله


1391.1.8

No comments:

Post a Comment