Wednesday, November 28, 2012

چنان «نورِ علی» ، «تابنده» هستی


به لبخندت دهم این جسم و جان را
همه ملک زمین و آسمان را
بخند ای گل که لبخندت چه زیباست

که مستی آورد روح و روان را
چو بلبل مست لبخند تو هستم
بسازم بیت های شادمان را
همه ملک وجود ، آیات رویت
بخوانم آیه های عارفان را
کتاب بوستان سعدی سروده است
گلستانت کنم آن بوستان را
گروهی رو به دنیا یا به عقبا
بریزم زیر پایت این و آن را
به قرآن زیر هر آیه نهانی
بسازم فاش اسرار نهان را
چنان «نورِ علی» ، «تابنده» هستی
که روشن کرده ای جان و جهان را

تقدیم به : حضرت آقای دکتر نور علی تابنده - مجذوبعلیشاه - سلّمه الله که بزودی چشم دشمنانش از کاسه به در خواهد آمد.هو یا علی!

علیرضا عرب/1391.9.8

No comments:

Post a Comment